2006 E.U.Copyright Further reproduction prohibited without permission. All rights reserved for AK Marianna Paulíková.
Powered & designed by Sc@rabeus

Tel./Fax: + 421 2 59 324 234
Mobil: + 421 904 699 239
E -Mail: paulikova@akpaulikova.sk
Autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti:

Zákon číslo 304/2009, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. O notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákona o advokácii, Živnostenského zákona, Katastrálneho zákona a Zákona o správnych poplatkoch) priniesol do právneho poriadku Slovenskej republiky nový inštitút autorizácie zmluvy advokátom, ktorého úlohou je predovšetkým posilniť právnu istotu účastníkov pri zmluvách o prevode nehnuteľností.

Autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti sa rozumie súhrn právnych úkonov advokáta spočívajúcich v spísaní tejto zmluvy, zistení totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, v posúdení či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a v posúdení, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Autorizáciu zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokát potvrdí doložkou o autorizácii tvoriacej súčasť vyhotovenej zmluvy .

Autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti sa jednak zabezpečuje väčšia právna ochranu účastníkov pred podvodným konaní druhej strany a jednak jej výhodou je zbavenie povinnosti účastníkov osvedčovať na nej svoje podpisy (autorizácia zmluvy advokátom nahrádza notárske osvedčenie podpisu). To znamená, že celý proces uzatvorenie takejto zmluvy od jej spísania až po jej podpísanie účastníkmi sa uskutoční na jednom mieste - v advokátskej kancelárii, čím klient - účastník takejto zmluvy ušetrí svoj čas a v neposlednom rade aj nemalé finančné prostriedky.

Ďalšou prednosťou autorizácie zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokátom  je, že správa katastra neposudzuje túto zmluvu z právneho hľadiska a pri splnení procesných podmienok má zákonnú povinnosť rozhodnúť o návrhu na povolenie vkladu lehote do 20 dní odo dňa jeho doručenia a to bez zaplatenia zvýšeného poplatku za vklad ako tomu bolo doteraz.

Advokát je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

V prípadne Vášho záujmu o poskytnutie právneho poradenstva v tejto oblasti nás prosím kontaktuje e- mailom alebo telefonicky.

- asistencia pri prevode nehnuteľností

- súdne podania