2006 E.U.Copyright Further reproduction prohibited without permission. All rights reserved for AK Marianna Paulíková.
Powered & designed by Sc@rabeus

Tel./Fax: + 421 2 59 324 234
Mobil: + 421 904 699 239
E -Mail: paulikova@akpaulikova.sk
Zakladanie spoločností

Advokátska kancelária Mgr. Marianny Paulíkovej zabezpečuje svojim klientom efektívny a komplexný servis v oblasti zakladania obchodných spoločností, získavania potrebných povolení a licencií na podnikanie a zároveň poskytuje právne a praktické rady v súvislosti  s právom obchodných spoločností v podmienkach Slovenskej republiky.

Advokátska kancelária poskytuje všetky služby spojené so založením spoločností:
-    vypracovanie zakladateľských zmlúv (príp. zakladateľskej listiny, spoločenskej zmluvy) a ostatných právnych dokumentov potrebných na založenie a zápis spoločnosti do obchodného registra;
-    ohlásenie a vybavenie živnostenských listov, príp. koncesných listín;
-    zabezpečenie notára;
-    podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra;
-    zastupovanie na daňovom úrade, hlavne registrácia daňového subjektu na daň z príjmov právnických osôb, prípadne ďalšie dane;
-    zastupovanie pred registrovým súdom.

ZEP

Advokátska kancelária Mgr. Marianny Paulíkovej disponuje zaručeným elektronickým podpisom, v čoho dôsledku je proces zakladania spoločností ešte jednoduchší, rýchlejší a v neposlednom rade pre klientov finančne menej náročný  a to v zmysle ust. § 6 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis z registra trestov v platnom znení: ,,Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku (pozri bližšie odkaz - Zaručený elektronický podpis). Návrh spolu s prílohami sa zasiela priamo z advokátskej kancelárie čo znamená, že sa nestráca čas v podateľni registrovaného súdu a takisto odpadá návšteva notára, pretože nie je potrebné osvedčovať pravosť podpisu na zápisovom formulári. Následná komunikácia s obchodným registrom prebieha takisto elektronicky, čiže sme elektronicky informovaní o priebehu vybavovania podania a v elektronickej podobe je zasielaný aj výpis z obchodného registra a potvrdenie o vykonaní zápisu.

V prípadne Vášho záujmu o poskytnutie právneho poradenstva v tejto oblasti nás prosím kontaktuje e- mailom alebo telefonicky.

- zakladanie spoločností