2006 E.U.Copyright Further reproduction prohibited without permission. All rights reserved for AK Marianna Paulíková.
Powered & designed by Sc@rabeus

Tel./Fax: + 421 2 59 324 234
Mobil: + 421 904 699 239
E -Mail: paulikova@akpaulikova.sk
Odmena za právne služby:

Jednou z priorít advokátskej kancelária Mgr. Marianny Paulíkovej je dohodnúť s klientom spôsob odmeny najoptimálnejší pre neho samého resp. najoptimálnejší pre daný konkrétny prípad a to v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov a s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej Republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.
Odmena môže byť dohodnutá ako:   

hodinová - podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (celková odmena je násobkom dohodnutej hodinovej sadzby a počtu hodín strávených advokátom pri výkone právnej služby)

tarifná - podľa počtu úkonov a hodnoty veci. Ak základná sadzba tarifnej odmeny nie je dohodnutá inak, pri jej určovaní sa vychádza z platnej advokátskej tarify - § 10 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

paušálna - za poskytovanie služieb v istom období alebo za úplné vybavenie veci. Paušálna odmena je vhodná predovšetkým pre klientov, ktorí majú pravidelnú potrebu právnych služieb v určitom stabilnom rozsahu.

podielová - podiel na hodnote veci v prípade úspechu (t.j. percentom z nároku vo veci priznaného)

pevne stanovená - je stanovená pevnou čiastkou za vybavenie celej záležitosti bez ohľadu na časovú náročnosť a zložitosť poskytovanej právnej služby.

kombinovaná - v závislosti od konkrétnej povahy veci.

Mgr. Mariana Paulíková nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.