2006 E.U.Copyright Further reproduction prohibited without permission. All rights reserved for AK Marianna Paulíková.
Powered & designed by Sc@rabeus

Tel./Fax: + 421 2 59 324 234
Mobil: + 421 904 699 239
E -Mail: paulikova@akpaulikova.sk
Zaručený elektronický podpis - ZEP

Dňa 15. marca 2002 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon"). Zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vyhotovovaním a používaním elektronického podpisu, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri používaní elektronického podpisu, hodnovernosť a ochranu elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom. Zákon nadobudol účinnosť dňa 01. 09. 2002. Zákon vychádza zo Smernice Európskej únie č. 1999/93/ EC z roku 1999.

Advokátska kancelária Mgr. Marianny Paulíkovej nastúpila na trend digitalizácie a disponuje zaručeným elektronickým podpisom - ZEP za účelom zrýchlenia súdneho konania, konania vo veciach obchodného registra a katastrálneho konania, čo významnou mierou šetrí čas klienta, v nemalej miere znižuje jeho náklady a markantne zvyšuje rýchlosť komunikácie s úradmi a so súdmi v konkrétnej veci.

Výhody spojené so ZEP:

- Úspora času
Elektronicky je možné návrh zaslať na úrad alebo súd z akéhokoľvek miesta a kedykoľvek, teda aj v nočných hodinách. Jednotlivé podania spolu s prílohami sú odoslané elektronicky priamo z advokátskej kancelárie, to znamená, že klient príp. iná osoba nestráca čas na podateľni, nestráca sa čas nevyhnutný na doručovanie poštou alebo súdnymi doručovateľmi. Vyjadrenia z úradov a súdov sú zasielané advokátskej kancelárii elektronicky, advokátska kancelária ich ihneď elektronicky preposiela klientom.

- Úspora finančných prostriedkov vo veciach obchodného registra, vo veciach občianskoprávnych a obchodnoprávnych a v katastrálnom konaní.
V súlade s ust. § 6 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis z registra trestov: ,,Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku." Vzhľadom k tomu sa súdne poplatky krátia na polovicu, čiže súdny poplatok za:
-  podanie návrhu na zápis a.s. do OR je 414,75 € a nie 829,50 €,
-  podanie návrhu na zápis s.r.o. do OR je 165,75 € a nie 331,50 €,
-  podanie návrhu na zápis zmeny v obchodnej spoločnosti do OR je 33 € a nie 66 €,
-  výpis z obchodného registra je 0,33 € a nie 6,50 €.

Ďalšou výhodou je, že počet vyhotovení dokumentov podávaných elektronicky (postačuje jedno vyhotovenie z každého dokumentu) je odlišný od počtu dokumentov podávaných v listinnej podobe, čo sa prejavuje predovšetkým v úspore nákladov za overovanie podpisov a overenie fotokópii listín. V prípade splnomocnenia advokáta na zápis do obchodného registra, nemusí advokát osvedčovať pravosť podpisu na zápisovom formulári. Vzhľadom na tieto skutočnosti klient ušetrí na poplatkoch u notára aj niekoľko desiatok eur.
Takisto je možné podať akékoľvek žaloby alebo návrhy v občianskoprávnych a v obchodnoprávnych veciach prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu.
V zmysle ust. § 22 ods. 4 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) "katastrálne konanie možno vykonať aj elektronicky".
V zmysle sadzobníka správnych poplatkov (časť I Všeobecná správa položka 11) správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností,  ak sa podá elektronicky je 33 €. To znamená, že aj v tomto konaní klient  môže ušetriť až polovicu správneho poplatku za predmetný návrh podaný elektronicky a podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.
- podanie návrhu na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je 33 € a nie 66 €,
- Flexibilnosť komunikácie
Advokátska kancelária komunikuje s klientmi, s úradmi a so súdmi predovšetkým elektronicky, pričom využíva najmä klasické mailové správy prostredníctvom elektronickej pošty.
Súdne poplatky sa uhrádzajú formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom internet bankingu na základe platobných podmienok zaslaných elektronicky úradom alebo súdom.